Algemene voorwaarden

Algemeen 

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'de Voorwaarden') hebben betrekking op het gebruik van het platform www.tbczuidholland.nl en al haar onderdelen (hierna: 'het Platform'). Door gebruik te maken van het Platform op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. TBC Zuid Holland behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van het Platform voortzet na aanpassing van de Voorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen.

Gebruik platform 

Het is niet toegestaan op en/of via het Platform content of informatie te plaatsen, openbaar te maken en/of over te brengen of functionaliteiten te bieden indien en voor zover die:

 • in strijd zijn met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling;
 • inbreuk maken op enig recht van derden, in het bijzonder de rechten van intellectuele eigendom van deze derden;
 • in strijd zijn met door TBC Zuid Holland gegeven redelijke aanwijzingen;
 • een commercieel karakter hebben;
 • anderszins onrechtmatig zijn jegens TBC Zuid Holland of een derde.


U dient zich ten aanzien van de door u openbaar te maken content alsmede alle ander gebruik van het Platform te allen tijde op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker van het Platform verwacht mag worden. U zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden, alsmede de 'nettiquette' in acht nemen en u zal zich onder meer, maar niet uitsluitend, onthouden van: 

 • spamming
 • het maken van inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en/of GGD Haaglanden TBC Zuid Holland
 • het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of op andere wijze lastig vallen van personen
 • inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de naam of goede eer van anderen
 • hacken
 • het uitvoeren van dos-aanvallen en andere soorten attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms en andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van internet op zich kan worden verstoord.


TBC Zuid Holland behoudt zich het recht voor uw bijdragen in te korten of te wijzigen. Zij behoudt zicht tevens het recht voor om bijdragen te verwijderen van het Platform. Dit zal zich onder meer kunnen voordoen in de volgende gevallen:

 • de betreffende bijdrage maakt inbreuk op de rechten van TBC Zuid Holland en/of derden;
 • de betreffende bijdrage kan op enige andere wijze schade veroorzaken voor uzelf, voor derden of voor TBC Zuid Holland;
 • de betreffende bijdrage is in strijd met de regels voor het plaatsen van bijdragen zoals deze zijn omschreven in deze Voorwaarden.


Rechten van intellectuele eigendom

U erkent en stemt ermee in dat het Platform bestanden, content en programma’s bevat die eigendom zijn van TBC Zuid Holland, haar licentiegevers en/of gebruikers van het Platform en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Het overnemen van fotografie en afbeeldingen is niet toegestaan. Wilt u foto's of afbeeldingen gebruiken voor publicatiedoeleinden? Neem voor de voorwaarden contact op met de beheerder via webredactie@ggdhaaglanden.nl.

Aansprakelijkheid

De informatie op dit Platform is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend. TBC Zuid Holland is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op dit Platform, waaronder mede –maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van het Platform die zouden zijn ingegeven door de op het Platform geplaatste informatie.

Overige bepalingen

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag en/of Rotterdam.